Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin

Regulamin Klubu SDM

Email Drukuj PDF

Regulamin Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców
w Radzie Miejskiej w Mogielnicy

 

§1
Postanowienia ogólne


1. Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców, zwany dalej Klubem, działa w ramach Rady Miejskiej w Mogielnicy jako reprezentant zbiorowych interesów mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica i jest tworzony w trybie określonym w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Klub w swoim działaniu dąży do:
a) utrzymywania kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta i podejmowanie zgłaszanych przez nich problemów,
b) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności radnych zrzeszonych w Klubie,
c) stworzenia społecznego klimatu i akceptacji działań Klubu.
3. Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, pracuje w oparciu o niniejszy regulamin.


§2
Członkostwo Klubu


1. Przynależność radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy do Klubu jest dobrowolna, potwierdzona na piśmie w postaci deklaracji, w której członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu.
2. Klub jest otwarty, członkiem Klubu w czasie trwania kadencji może zostać każdy radny Rady Miejskiej w Mogielnicy, który złoży deklarację przystąpienia do Klubu i kandydatura jego zostanie zatwierdzona przez członków Klubu w formie uchwały.
3. Przynależność do Klubu nie ogranicza radnym prawa reprezentowania interesów swych wyborców oraz występowania w ich imieniu w każdej sprawie publicznej.
4. Członek Klubu zobowiązany jest w zasadniczych sprawach popierać wypracowane i przyjęte przez większość stanowiska w formie uchwały, zachowując prawo nieskrępowanego wnoszenia swoich uwag i propozycji.
5. Każdy członek ma prawo do inspirowania działalności Klubu oraz do oceny jego działania.


§3
Przewodniczący i Prezydium Klubu


1.Przewodniczący Klubu:
a) kieruje pracami Klubu, wypracowuje kierunki oraz formy i metody pracy Klubu
b) inspiruje i koordynuje pracą członków Klubu oraz czuwa nad realizacją zadań Klubu
c) zwołuje posiedzenia Klubu oraz im przewodniczy
d) reprezentuje Klub na forum Rady
2. W zastępstwie przewodniczącego Klubu jego funkcję wykonuje v-ce przewodniczący.


§4
Posiedzenia Klubu


1. Posiedzenia Klubu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Klubu z inicjatywy własnej, bądź na żądanie członków.
2. Klub zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, a obligatoryjnie przed każdą sesją Rady Miasta.
3. W posiedzeniach Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
4. Klub działa kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał i postanowień zwykłą większością głosów, które winny opierać się na poglądach i opiniach członków Klubu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Do podejmowania uchwał i postanowień wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu.
6 .Stanowisko Klubu przedstawią, po uprzednim uzgodnieniu jego treści z członkami przewodniczący lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
7. Z inicjatywą zwołania posiedzenia Klubu może wystąpić do przewodniczącego każdy członek Klubu.


§5
Działalność Klubu


1. Klub może prezentować swoje zdania i opinie we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady poprzez:
a) przedstawienie stanowiska Klubu podczas obrad stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej
b) przedstawienie stanowiska Klubu podczas sesji Rady Miejskiej
c) przedstawienie stanowiska Klubu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
d) przedstawienie stanowiska Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica
e) publikowanie stanowiska Klubu na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Klubu oraz stronie internetowej Mogielnicy.
f) przedstawienie stanowiska Klubu na spotkaniach z mieszkańcami Gminy i Miasta Mogielnica
g) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą


§6
Postanowienia końcowe


1. Rozwiązanie Klubu następuje w trybie określonym w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Wystąpienie z Klubu wymaga zgłoszenia na piśmie.
3. Klub organizuje się i działa w okresie trwania kadencji Rady Miejskiej.Przewodniczący: Bogdan Sawicki

Wiceprzewodniczący: Ireneusz Stępień

 

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 306
Odsłon : 992618

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?