Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zdaniem Starosty Efekty dwuletniej pracy

Efekty dwuletniej pracy

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Szanowni Państwo,

Za nami dwa lata porządkowania powiatu. W jakim stanie go przejęliśmy, pisałem podsumowując pierwszy rok naszej działalności. Był to czas bardzo trudny. Przypomnę tylko, że jako Prawo i Sprawiedliwość odziedziczyliśmy po koalicji PSL i PO:
1. ponad 39 milionowe zadłużenie,
2. 13,5 milionowe zobowiązania w PCM sp. z o.o. w Grójcu,
3. 14,0 milionowe zobowiązania w  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą,
4. niedokończoną inwestycję pod nazwą Rewitalizacja CEM w Warce - zagrożony termin zakończenia zadania oraz brak środków na roboty budowlane i digitalizację zbiorów,
5. niedokończoną rozbudowę izby przyjęć przy SP ZOZ w Nowym Mieście.

Jak się później okazało, nie były to wszystkie zobowiązania. W wyniku przeprowadzonej w 2015 roku kontroli, inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdzili poważne uchybienia w naliczaniu subwencji oświatowej za lata 2011-2014. Okazało się, że niezgodnie z prawem zawyżano ją o 3,2 mln zł. Ministerstwo Finansów zażądało zwrotu tej kwoty. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. Budowa izby przyjęć stwierdzono liczne nieprawidłowości. W związku z tym naliczono korekty finansowe i zażądano zwrotu kwoty ok. 700 tys. zł.
Mimo tak trudnej sytuacji Zarząd zrealizował wiele inwestycji i remontów w następujących obszarach:

1. Transport i łączność

Przebudowa drogi powiatowej Wola Chynowska – Konary – Podgórzyce o długości 2350 mb - wartość robót 1 769 150 zł (dotacja Wojewody Mazowieckiego 839 532 zł, środki gminy Warka i środki powiatu po 464 809 zł);
przebudowa drogi powiatowej Huta Błędowska – Błędów o długości 6035 mb - wartość robót 5 664 570 zł (dotacja Wojewody Mazowieckiego 2 785 528 zł, środki gminy Błędów 1 429 411 zł, udział mieszkańców 32 500 zł, środki własne powiatu 1 417 131zł).
Ponadto w latach 2015-2016 na drogach powiatowych wykonano nową nawierzchnię o łącznej długości 11 200 mb – wartość robót 2 686 520 zł. Prace te realizowano przy współudziale gmin, na terenie których dokonywano remontów.
Jedyną gminą, która nie wyraziła chęci współpracy, była gmina Mogielnica. Z przykrością należy tutaj dodać, że właśnie burmistrz z Mogielnicy nie chce współpracować z powiatem w żadnej dziedzinie.
Wybudowano 1130 mb chodników o wartości 300 tys. zł.
Wykonano remonty cząstkowe o wartości 1,1 mln zł.
Wykonano wiele prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, utrzymaniem zieleni, renowacją rowów przydrożnych o wartości ok. 1,9 mln zł.
Ponadto dokonano zakupu samochodu osobowego (o wartości 27 tys. zł) oraz ciężarowego (wywrotki o wartości 184 tys. zł) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Oświata i wychowanie

Z uwagi na złą organizację oświaty, brak analizy bieżących wydatków, starostwo w ciągu dwóch lat  musiało dołożyć do subwencji oświatowej ok. 5 mln zł. Dodatkowym problemem był fakt zawyżania w latach 2011 – 2014 subwencji oświatowej na łączną kwotę 3,2 mln zł. Środki te powiat jest zmuszony zwrócić Ministerstwu Finansów. Ponadto stale zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach doprowadziła do obniżenia kwoty subwencji oświatowej. Problemy te w dużej mierze rozwiązujemy współpracując z samorządami. W 2015 r. dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską i Burmistrzem z Nowego Miasta n/Pilicą udało się przekazać Liceum Ogólnokształcące gminie. Rozpoczęliśmy także proces ograniczania obsługi administracyjnej w     szkołach, co przyniosło znaczne oszczędności. Najbardziej widocznym efektem jest wygospodarowanie 200 000 zł na zakup nowych samochodów dla potrzeb szkół specjalnych. Środki te wraz z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 216 tys. zł pozwolą naszym placówkom otrzymać trzy nowe samochody już na początku 2017 r. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na ich zakup.
Na remonty w szkołach przekazano ponad 300 000 zł. Środki te pozwoliły na wyremontowanie sanitariatów w ZSP w Grójcu, czy adaptację pomieszczeń do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW w Jurkach. Dzięki podpisaniu umowy użyczenia z Cechem Rzemiosł Różnych od początku roku 2017 przystąpimy do adaptacji pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu (pozwoli to na rozszerzenie działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, której poprzednim władzom przez blisko 20 lat nie udało się utworzyć.

3. Służba zdrowia

O sytuacji jaką zastaliśmy w PCM Sp. z o.o. w Grójcu oraz w SP ZOZ w Nowym Mieście wspomniałem na wstępie. Blisko 30 mln zł zobowiązań, brak płynności finansowej oraz zagrożenie upadłości spółki to obraz konającej służby zdrowia.
W PCM, dzięki pozyskaniu kredytu, spłacono zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli, zahamowano proces generowania strat, mimo ogromnych problemów ukończono zakład rehabilitacji (wartość zadania 2,9 mln zł udział własny powiatu 20%). Podjęliśmy starania, aby szpital znalazł się w tworzonej sieci szpitali. Aby to się stało, musi on spełniać określone wymagania. Dlatego już w 2016 r. przystąpiliśmy do informatyzacji w szpitalu. Na to zadanie, którego wartość wynosi blisko 5 mln zł musimy zarezerwować 20% wkładu własnego.  Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2018 rok.
PCM wzbogacił się także o dwie nowe karetki pogotowia ratunkowego o wartości ok. 800 tys. zł. Ich zakupu dokonano dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego (80%). Ponadto Spółka dokonała zakupu kardiomonitorów ze stanowiskiem komputerowym do centralnego monitorowania pracy serca (wartość zamówienia 274 500 zł). Jeszcze w tym roku Szpital zakupi sprzęt medyczny: bronchofiberoskop o wartości 46 980 zł. (dofinansowanie Rady Miejskiej w Mogielnicy 20 000 zł), dwa łóżka porodowe o wartości 38 340 zł (sfinansowane niemal w całości przez firmę Faurecia, zestaw laparoskopowy (wartość 170 000 zł sfinansowany ze środków starostwa) oraz aparat EKG.
Do zadań inwestycyjnych na najbliższe lata należy zaliczyć:
a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeniesienie Polikliniki PCMG do pomieszczeń po byłym zakładzie rehabilitacji - wartość umowy 40 tys. zł;
b) opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację zadania pn. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w PCM - wartość zadania ok. 10 mln zł – możliwość dofinansowania z zewnątrz 80%;
c) wykonanie sterylizatorni w szpitalu oraz jej wyposażenie.

Natomiast w SP ZOZ w Nowym Mieście n. Pilicą do dnia dzisiejszego ujawniane są liczne przypadki niegospodarności, co uniemożliwiało odzyskanie płynności finansowej. Dopiero poręczenie kredytu w wysokości 8 mln zł przez Radę Powiatu pozwoli ustabilizować finanse placówki. Mimo trudnej sytuacji, pozyskując dofinansowanie w wysokości 647 tys. zł, zakupiono dwie karetki pogotowia. Brakujące środki w wysokości 154 tys. zł uzupełniło Starostwo. W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie gmin:
wsparcie gminy Nowe Miasto w kwocie 100 tys. zł pozwoliło na zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej, kolposkopu optycznego i stołu zabiegowego,
Rada Miejska w Mogielnicy przyznała 15 tys. zł na fotel ginekologiczny, lampę zabiegową i dwie pompy infuzyjne, gmina Odrzywół pokryła koszty zakupu kardiomonitora.
Ponadto z fundacji PZU Życie pozyskano wsparcie finansowe w wysokości 67 400 zł na zakup nowych łóżek szpitalnych oraz 15 tys. zł na nowe pompy infuzyjne. Dzięki darowiznom, placówka wzbogaciła się o aparat KTG, chłodziarkę, dwa elektrokardiografy oraz komputer. Nowomiejski szpital podpisał również umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Wdrażanie usług e-zdrowia. Informatyzacja kosztować będzie ok. 4 mln zł., z tego udział środków starostwa to 20%.
Dzięki dotacji ze Starostwa (100 tys. zł) przeprowadzono remont przychodni w Drzewicy.

Trudna sytuacja finansowa obydwu szpitali zmusza Zarząd i Radę Powiatu do poręczania wsparcia dla tych placówek, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne w powiecie.
1. We wrześniu 2015 roku zakończono budowę Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce. Mimo ogromnych trudności, wygospodarowano brakujące 900 tys. zł na dokończenie inwestycji. Dziś cały kompleks wraz z wyremontowanym muzeum i zrewitalizowanym parkiem stanowi perełkę Ziemi Grójeckiej.
2. Zarząd przy akceptacji większości Radnych Rady Powiatu wspierał również inne działalności:
a) zakupił nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce za 140 tys. zł,
b) dofinansował zakup dwóch nowych samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu,
c) zaplanował w budżecie na 2017 r. wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego,
d) zrealizował projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, którym objęto placówki oświatowe oraz 150 gospodarstw domowych z powiatu grójeckiego. Wartość projektu ponad 2 mln zł. Ponadto przez pięć lat starostwo będzie pokrywać koszty zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu – ok 115 tys. zł rocznie.

Szanowni Państwo, należy podkreślić, że przez te dwa lata istotnie obniżono, bo o 5,5 mln zł, zadłużenie powiatu. Przeprowadzono zmiany organizacyjne w starostwie, w wydziale geodezji wprowadzono elektroniczny system zgłaszania dokumentacji, wydłużono godziny pracy kasy. Na bieżąco prowadzony jest audyt w urzędzie. Dzięki temu wprowadzane są zasady mające na celu racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi takie jak: wspólne dla wszystkich jednostek dostawy gazu i energii elektrycznej, skrócenie procesu likwidacji samochodów holowanych z dróg, modernizacja kotłowni w SP ZOZ, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
Zadań tych nie udałoby się zrealizować bez zaangażowania wielu osób. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego i Posła na Sejm RP Marka Suskiego za wspieranie naszych działań. Pragnę także szczególnie podziękować wszystkim pracownikom starostwa, Pani Skarbnik Jadwidze Ostrowskiej, dyrektorom placówek oświatowych, Burmistrzom: Panu Mariuszowi Dziubie, Panu Jackowi Stolarskiemu, Panu Dariuszowi Gizce, Wójtom: Sławomirowi Słabuszewskiemu, Markowi Mikołajewskiemu, Władysławowi Piątkowskiemu, Wiesławowi Nasiłowskiemu, Tadeuszowi Zakrzewskiemu, i Markowi Pietrzakowi, Pani Prezes PCM w Grójcu Marzenie Barwickiej, Pani Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Joannie Czerwińskiej, Pani Dyrektor CEM w Warce Iwonie Stefaniak, Panu Dyrektorowi PZD w Grójcu Adrianowi Jachoskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji Panu nadkomisarzowi Robertowi Farynie, Dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego Panu pułkownikowi Andrzejowi Kozerze, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Panu brygadierowi Jackowi Wichowskiemu oraz wielu sponsorom wspierającym nasze inwestycje i remonty. Przed nami jeszcze wiele zadań. Jestem pewny, że dzięki bardzo dobrej współpracy uda się je zrealizować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Ziemi Grójeckiej.


Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski

Muzeum_im_Kazimierza_Pułaskiego_Warka_fot_Igor_Dziedzicki

 


 

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 298
Odsłon : 547120

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?