Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

XXXVII Sesja Rady Miejskiej 26 stycznia 2017

Email Drukuj PDF

26 stycznia 2017 roku odbyła się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW na realizację "Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica".
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dziarnów (zapewnienie wkładu własnego).
6. Sprawy bieżące, interpelacje radnych.
7. Zakończenie obrad

Nagranie cz. 1 (plik mp3, 29 min 34 s, 27 MB), Nagranie cz. 2 (plik mp3, 23 min 59 s, 21,9 MB) bez kilku początkowych minut.

Dostarczono nam kopię Wniosku o przyznanie pomocy finansowej, faktycznie dla OSP Dziarnów. Data widniejąca na wniosku - 03-01-2017

Ogólne zasady i terminy składania wniosków:

Zadanie samorządowe dotyczące pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych „OSP-2017”

Data ogłoszenia: 27.12.2016. UM na 14 dni przed zawiadamia wszystkich że taki konkurs będzie ogłoszony. A radni dowiadują się na samym końcu.


 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej 30 grudnia 2016

Email Drukuj PDF

XXXVI Sesja Rady Miejskiej 30 grudnia 201, godz 9:00

Zaproszenie i materiały

WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Protokół z XXXV Sesji 10 listopada 2016 do zatwierdzenia

Nagranie cz.1 (1h 27min 11s, 79,8 MB)

0:04:25    Zarządzenia Burmistrza
0:06:40    Wystąpienie pani Sekretarz
0:07:45    Wystąpienie Starosty Grójeckiego
0:10:40    Wystąpienie pani Prezes PCM w Grójcu
0:31:10    Zapytania radnego Wilewskiego i udzielona odpowiedź
0:38:00    Zapytanie pani sołtys, odpowiedź Starosty
0:48:10    Wystąpienie Burmistrza
0:58:30    Odpowiedzi Starosty i pani Prezes PCM
1:11:50    Wystąpienie Starosty dot. dróg powiatowych
1:17:30    Wystąpienie Burmistrza
1:19:30    Pytania do Starosty
1:23:30    Wystąpienie Burmistrza
1:24:30    Odpowiedź Starosty

Nagranie cz.2 (1h 23min 14s, 76,2 MB)

0:00:00    Zmiany WPF i budżetu na 2016 rok,
0:24:00    Odczytanie opinii Komisji i RIO dot. WPF i budżetu na 2017 rok
1:06:40    Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych
1:11:00    Program Opieki nad Zabytkami
1:15:00    Rozliczanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
1:21:10    Interpelacje radnych, sprawy mieszkańców


 

Efekty dwuletniej pracy

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Za nami dwa lata porządkowania powiatu. W jakim stanie go przejęliśmy, pisałem podsumowując pierwszy rok naszej działalności. Był to czas bardzo trudny. Przypomnę tylko, że jako Prawo i Sprawiedliwość odziedziczyliśmy po koalicji PSL i PO:
1. ponad 39 milionowe zadłużenie,
2. 13,5 milionowe zobowiązania w PCM sp. z o.o. w Grójcu,
3. 14,0 milionowe zobowiązania w  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą,
4. niedokończoną inwestycję pod nazwą Rewitalizacja CEM w Warce - zagrożony termin zakończenia zadania oraz brak środków na roboty budowlane i digitalizację zbiorów,
5. niedokończoną rozbudowę izby przyjęć przy SP ZOZ w Nowym Mieście.

Jak się później okazało, nie były to wszystkie zobowiązania. W wyniku przeprowadzonej w 2015 roku kontroli, inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdzili poważne uchybienia w naliczaniu subwencji oświatowej za lata 2011-2014. Okazało się, że niezgodnie z prawem zawyżano ją o 3,2 mln zł. Ministerstwo Finansów zażądało zwrotu tej kwoty. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. Budowa izby przyjęć stwierdzono liczne nieprawidłowości. W związku z tym naliczono korekty finansowe i zażądano zwrotu kwoty ok. 700 tys. zł.
Mimo tak trudnej sytuacji Zarząd zrealizował wiele inwestycji i remontów w następujących obszarach:

1. Transport i łączność

Przebudowa drogi powiatowej Wola Chynowska – Konary – Podgórzyce o długości 2350 mb - wartość robót 1 769 150 zł (dotacja Wojewody Mazowieckiego 839 532 zł, środki gminy Warka i środki powiatu po 464 809 zł);
przebudowa drogi powiatowej Huta Błędowska – Błędów o długości 6035 mb - wartość robót 5 664 570 zł (dotacja Wojewody Mazowieckiego 2 785 528 zł, środki gminy Błędów 1 429 411 zł, udział mieszkańców 32 500 zł, środki własne powiatu 1 417 131zł).
Ponadto w latach 2015-2016 na drogach powiatowych wykonano nową nawierzchnię o łącznej długości 11 200 mb – wartość robót 2 686 520 zł. Prace te realizowano przy współudziale gmin, na terenie których dokonywano remontów.
Jedyną gminą, która nie wyraziła chęci współpracy, była gmina Mogielnica. Z przykrością należy tutaj dodać, że właśnie burmistrz z Mogielnicy nie chce współpracować z powiatem w żadnej dziedzinie.
Wybudowano 1130 mb chodników o wartości 300 tys. zł.
Wykonano remonty cząstkowe o wartości 1,1 mln zł.
Wykonano wiele prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, utrzymaniem zieleni, renowacją rowów przydrożnych o wartości ok. 1,9 mln zł.
Ponadto dokonano zakupu samochodu osobowego (o wartości 27 tys. zł) oraz ciężarowego (wywrotki o wartości 184 tys. zł) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Oświata i wychowanie

Z uwagi na złą organizację oświaty, brak analizy bieżących wydatków, starostwo w ciągu dwóch lat  musiało dołożyć do subwencji oświatowej ok. 5 mln zł. Dodatkowym problemem był fakt zawyżania w latach 2011 – 2014 subwencji oświatowej na łączną kwotę 3,2 mln zł. Środki te powiat jest zmuszony zwrócić Ministerstwu Finansów. Ponadto stale zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach doprowadziła do obniżenia kwoty subwencji oświatowej. Problemy te w dużej mierze rozwiązujemy współpracując z samorządami. W 2015 r. dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską i Burmistrzem z Nowego Miasta n/Pilicą udało się przekazać Liceum Ogólnokształcące gminie. Rozpoczęliśmy także proces ograniczania obsługi administracyjnej w     szkołach, co przyniosło znaczne oszczędności. Najbardziej widocznym efektem jest wygospodarowanie 200 000 zł na zakup nowych samochodów dla potrzeb szkół specjalnych. Środki te wraz z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 216 tys. zł pozwolą naszym placówkom otrzymać trzy nowe samochody już na początku 2017 r. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na ich zakup.
Na remonty w szkołach przekazano ponad 300 000 zł. Środki te pozwoliły na wyremontowanie sanitariatów w ZSP w Grójcu, czy adaptację pomieszczeń do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW w Jurkach. Dzięki podpisaniu umowy użyczenia z Cechem Rzemiosł Różnych od początku roku 2017 przystąpimy do adaptacji pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu (pozwoli to na rozszerzenie działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, której poprzednim władzom przez blisko 20 lat nie udało się utworzyć.

3. Służba zdrowia

O sytuacji jaką zastaliśmy w PCM Sp. z o.o. w Grójcu oraz w SP ZOZ w Nowym Mieście wspomniałem na wstępie. Blisko 30 mln zł zobowiązań, brak płynności finansowej oraz zagrożenie upadłości spółki to obraz konającej służby zdrowia.
W PCM, dzięki pozyskaniu kredytu, spłacono zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli, zahamowano proces generowania strat, mimo ogromnych problemów ukończono zakład rehabilitacji (wartość zadania 2,9 mln zł udział własny powiatu 20%). Podjęliśmy starania, aby szpital znalazł się w tworzonej sieci szpitali. Aby to się stało, musi on spełniać określone wymagania. Dlatego już w 2016 r. przystąpiliśmy do informatyzacji w szpitalu. Na to zadanie, którego wartość wynosi blisko 5 mln zł musimy zarezerwować 20% wkładu własnego.  Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2018 rok.
PCM wzbogacił się także o dwie nowe karetki pogotowia ratunkowego o wartości ok. 800 tys. zł. Ich zakupu dokonano dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego (80%). Ponadto Spółka dokonała zakupu kardiomonitorów ze stanowiskiem komputerowym do centralnego monitorowania pracy serca (wartość zamówienia 274 500 zł). Jeszcze w tym roku Szpital zakupi sprzęt medyczny: bronchofiberoskop o wartości 46 980 zł. (dofinansowanie Rady Miejskiej w Mogielnicy 20 000 zł), dwa łóżka porodowe o wartości 38 340 zł (sfinansowane niemal w całości przez firmę Faurecia, zestaw laparoskopowy (wartość 170 000 zł sfinansowany ze środków starostwa) oraz aparat EKG.
Do zadań inwestycyjnych na najbliższe lata należy zaliczyć:
a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeniesienie Polikliniki PCMG do pomieszczeń po byłym zakładzie rehabilitacji - wartość umowy 40 tys. zł;
b) opracowanie dokumentacji konkursowej na realizację zadania pn. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w PCM - wartość zadania ok. 10 mln zł – możliwość dofinansowania z zewnątrz 80%;
c) wykonanie sterylizatorni w szpitalu oraz jej wyposażenie.

Natomiast w SP ZOZ w Nowym Mieście n. Pilicą do dnia dzisiejszego ujawniane są liczne przypadki niegospodarności, co uniemożliwiało odzyskanie płynności finansowej. Dopiero poręczenie kredytu w wysokości 8 mln zł przez Radę Powiatu pozwoli ustabilizować finanse placówki. Mimo trudnej sytuacji, pozyskując dofinansowanie w wysokości 647 tys. zł, zakupiono dwie karetki pogotowia. Brakujące środki w wysokości 154 tys. zł uzupełniło Starostwo. W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie gmin:
wsparcie gminy Nowe Miasto w kwocie 100 tys. zł pozwoliło na zakup sprzętu medycznego do poradni okulistycznej, kolposkopu optycznego i stołu zabiegowego,
Rada Miejska w Mogielnicy przyznała 15 tys. zł na fotel ginekologiczny, lampę zabiegową i dwie pompy infuzyjne, gmina Odrzywół pokryła koszty zakupu kardiomonitora.
Ponadto z fundacji PZU Życie pozyskano wsparcie finansowe w wysokości 67 400 zł na zakup nowych łóżek szpitalnych oraz 15 tys. zł na nowe pompy infuzyjne. Dzięki darowiznom, placówka wzbogaciła się o aparat KTG, chłodziarkę, dwa elektrokardiografy oraz komputer. Nowomiejski szpital podpisał również umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Wdrażanie usług e-zdrowia. Informatyzacja kosztować będzie ok. 4 mln zł., z tego udział środków starostwa to 20%.
Dzięki dotacji ze Starostwa (100 tys. zł) przeprowadzono remont przychodni w Drzewicy.

Trudna sytuacja finansowa obydwu szpitali zmusza Zarząd i Radę Powiatu do poręczania wsparcia dla tych placówek, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne w powiecie.
1. We wrześniu 2015 roku zakończono budowę Centrum Edukacyjno – Muzealnego w Warce. Mimo ogromnych trudności, wygospodarowano brakujące 900 tys. zł na dokończenie inwestycji. Dziś cały kompleks wraz z wyremontowanym muzeum i zrewitalizowanym parkiem stanowi perełkę Ziemi Grójeckiej.
2. Zarząd przy akceptacji większości Radnych Rady Powiatu wspierał również inne działalności:
a) zakupił nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce za 140 tys. zł,
b) dofinansował zakup dwóch nowych samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu,
c) zaplanował w budżecie na 2017 r. wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego,
d) zrealizował projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, którym objęto placówki oświatowe oraz 150 gospodarstw domowych z powiatu grójeckiego. Wartość projektu ponad 2 mln zł. Ponadto przez pięć lat starostwo będzie pokrywać koszty zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu – ok 115 tys. zł rocznie.

Szanowni Państwo, należy podkreślić, że przez te dwa lata istotnie obniżono, bo o 5,5 mln zł, zadłużenie powiatu. Przeprowadzono zmiany organizacyjne w starostwie, w wydziale geodezji wprowadzono elektroniczny system zgłaszania dokumentacji, wydłużono godziny pracy kasy. Na bieżąco prowadzony jest audyt w urzędzie. Dzięki temu wprowadzane są zasady mające na celu racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi takie jak: wspólne dla wszystkich jednostek dostawy gazu i energii elektrycznej, skrócenie procesu likwidacji samochodów holowanych z dróg, modernizacja kotłowni w SP ZOZ, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
Zadań tych nie udałoby się zrealizować bez zaangażowania wielu osób. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego i Posła na Sejm RP Marka Suskiego za wspieranie naszych działań. Pragnę także szczególnie podziękować wszystkim pracownikom starostwa, Pani Skarbnik Jadwidze Ostrowskiej, dyrektorom placówek oświatowych, Burmistrzom: Panu Mariuszowi Dziubie, Panu Jackowi Stolarskiemu, Panu Dariuszowi Gizce, Wójtom: Sławomirowi Słabuszewskiemu, Markowi Mikołajewskiemu, Władysławowi Piątkowskiemu, Wiesławowi Nasiłowskiemu, Tadeuszowi Zakrzewskiemu, i Markowi Pietrzakowi, Pani Prezes PCM w Grójcu Marzenie Barwickiej, Pani Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Joannie Czerwińskiej, Pani Dyrektor CEM w Warce Iwonie Stefaniak, Panu Dyrektorowi PZD w Grójcu Adrianowi Jachoskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji Panu nadkomisarzowi Robertowi Farynie, Dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego Panu pułkownikowi Andrzejowi Kozerze, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Panu brygadierowi Jackowi Wichowskiemu oraz wielu sponsorom wspierającym nasze inwestycje i remonty. Przed nami jeszcze wiele zadań. Jestem pewny, że dzięki bardzo dobrej współpracy uda się je zrealizować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Ziemi Grójeckiej.


Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski

Muzeum_im_Kazimierza_Pułaskiego_Warka_fot_Igor_Dziedzicki

 


 

Oświadczenie

Email Drukuj PDF

Grójec, dnia 20.12.2016r.

O ś w i a d c z e n i e


Szanowni Państwo,

Muszę zdecydowanie zaprotestować przeciwko kłamliwym artykułom zamieszczanym w „Naszych Czasach”. Ale czy można się dziwić, skoro autorem większości z nich jest Maciej Dobrzyński, który wreszcie 8 grudnia 2016r. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu za wielokrotne poświadczanie nieprawdy. Jest to człowiek, który na jednej z ostatnich sesji Rady Powiatu stwierdził, że jest gotów do przeznaczenia znacznych pieniędzy, żeby mnie zniszczyć. Kłamstwa te powtarza z uporem maniaka i przy wsparciu radnego Janusza Karbowiaka.

Trudno odnieść się do ogólników typu: brak analizy studium wykonalności, operacji na żywym organizmie naszego ogólniaka, zmaterializowanej koncepcji, krótkowzroczności, strachu, panice, chaosie organizacyjnym, finansowym w artykule „Kosztowne zamieszanie przy LO w Warce”, które pojawiają się we wszystkich artykułach jego autorstwa. Są to zlepki pusto brzmiących określeń, do których zdążyłem się przyzwyczaić. Ten potok pustosłowia płynie już od co najmniej 20 miesięcy bez względu na okoliczności. Nawet tak ważne wydarzenie jak święta Bożego Narodzenia nie są w stanie powstrzymać tego zwyrodniałego narcyza przed opluwaniem nie tylko mnie, ale również wielu innych ludzi. Mam nadzieję, że Dobrzyński nie kończył „ogólniaka” w Warce, bo swoją postawą pokazuje, jak niewiele wyniósł z lat spędzonych w szkole.

Oświadczam, że ani ja, ani Zarząd Powiatu nigdy nie podjęliśmy decyzji o przeniesieniu Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce. Nie rozumiem więc skąd te kłamstwa na temat zmiany decyzji podjętej pod naciskiem uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządowców. Nieprawdą jest również, że umowę podpisałem ze strachu przed społecznością Warki. Umowa z dnia 1 stycznia 1992 r. w § 1 zawiera zapis: „Na mocy uchwały Nr VIII/36/90 Rady Gminy w Warce z dnia 30.11.1990 r., Zarząd Gminy przekazuje Kuratorium część budynku Ośrodka Sportowo-Kulturalnego w Warce położonego przy ul. Warszawskiej 27 w użyczenie na czas nieokreślony (nie krótszy niż 25 lat) z przeznaczeniem na liceum ogólnokształcące”. W § 5 jest napisane: „Niniejszą umowę każda ze stron może wypowiedzieć w okresie 6-miesięcznym na koniec roku szkolnego”. Osobiście rozmawiałem z nauczycielami w 2015 r. i zapewniałem, że nie ma mowy o jakichkolwiek zmianach bez akceptacji społecznej. W maju br. ustaliliśmy z burmistrzem Dariuszem Gizką, że podpiszemy nową umowę użyczenia na lata 2017-2021 z możliwością jej przedłużenia. Dwukrotnie spotkałem się z nauczycielami 17 listopada oraz 19 grudnia tego roku. Podtrzymałem stanowisko, że szkoła nie zostanie zlikwidowana ani przeniesiona. Powtórzyłem w obecności rodziców, że istotne decyzje dla szkoły będziemy podejmować wspólnie.

Potwierdzeniem kłamstw jest drugi artykuł podpisany przez Radnego Janusza Karbowiaka pt. „Po nas choćby i potop”. Przytoczę najważniejszy cytat: „To już kolejne takie decyzje, które w tej kadencji zadłużają Powiat o ponad 23 mln złotych (z odsetkami)”. Jest to wyrafinowane kłamstwo. Gdyby tak było, to w starostwie urzędowałby już komisarz, a nie zarząd i rada. Doliczając te 23 mln zł do zadłużenia pozostawionego w spadku przez m. in. byłego przewodniczącego Karbowiaka, to wynosiłoby ono łącznie 62 mln. zł tj. 67% dochodów budżetu. Przypomnę, że zadłużenie nie może przekraczać 60%. Informuję, że Zarząd Powiatu w tej kadencji nie zaciągnął ani jednej złotówki kredytu. Wprost przeciwnie - racjonalne gospodarowanie doprowadziło do zmniejszenia zadłużenia o 6,5 mln zł.
Wierząc w brednie wypisywane w „Waszych (ich) czasach” powinny być pozamykane szpitale, zlikwidowana większość szkół oraz domów pomocy społecznej.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z raportem zamieszczonym w świątecznym wydaniu „Jabłonki”. Proszę również o chwilę zastanowienia, zanim weźmiecie Państwo do ręki „Ich czasy” - tubę Dobrzyńskiego.


Starosta Grójecki
Marek Ścisłowski

 


 

Ograniczenia na drogach powiatowych

Email Drukuj PDF

Mogielnica, dnia 8 grudnia 2016 r.


Szanowni Państwo,


Z ogromnym wzburzeniem odsłuchałem treści komunikatu burmistrza Sławomira Chmielewskiego, rozpowszechnianego drogą telefoniczną, w którym informuje mieszkańców gminy, że nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia wprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg na ulicach znajdujących się w ciągach dróg powiatowych. Forma wypowiedzi sugeruje, że stanowi to bardzo poważne ograniczenia dla mieszkańców gminy Mogielnica. Przytoczone treści są kontynuacją artykułu, wcześniej zamieszczonego w „Naszych Czasach” przez Macieja Dobrzyńskiego, obecnie skazanego prawomocnym wyrokiem za wielokrotne poświadczanie nieprawdy (art 271 kodeksu karnego). Burmistrz ze zdziwieniem stwierdza, że nikt z nim nie uzgadniał tych działań. Popiera stawiane przez Dobrzyńskiego stwierdzenie, że starosta zamyka drogi powiatowe, ogranicza działalność gospodarczą m.in. Panom Stanisławowi Stępniewskiemu, Grzegorzowi Królikowskiemu oraz Michałowi Matuszewskiemu. Celem tych ataków, które nie mają nic wspólnego z prawdą, jest stawianie mnie w złym świetle jako starosty. Ograniczenia te  mają na celu zapobieżenie niszczeniu ulic i dróg powiatowych przed masowym korzystaniem z tranzytowego transportu ciężkiego. W żadnym wypadku nie dotyczą one mieszkańców gminy i prowadzonej przez nich działalności. Nieprawdą jest, że ktokolwiek został ukarany za łamanie zakazów.
Nikt z mieszkańców gminy Mogielnica od czasu wprowadzenia ograniczeń nie kontaktował się ze mną i nie zgłaszał problemów. Tym bardziej krzywdzące są wypowiedzi Pana Matuszewskiego o niekompetencji urzędników.

Szanowni Państwo,
wszystkich, którzy w wyniku wprowadzenia ograniczeń ponieśli straty czy kary proszę o bezpośredni kontakt ze mną pod numerem telefonu:


695 221 104


Na koniec apeluję do burmistrza Chmielewskiego, niech zaprzestanie oczerniania mnie nie tylko na terenie gminy, ale również w korespondencji z jednostkami organizacyjnymi wyższego szczebla. Niech pilnuje przestrzegania prawa u siebie w Urzędzie, bo z tym nie jest najlepiej. Radziłbym, żeby nadmiar wolnego czasu poświęcił na zapoznanie się z treścią art 231 i 270 kodeksu karnego i nie stwarzał problemów tam, gdzie ich nie ma. Nie do tego służy  informator telefoniczny, za utrzymanie którego płacą podatnicy.

Marek Ścisłowski
Starosta Grójecki

 


 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 29 września 2016

Email Drukuj PDF

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016

Porządek obrad

Uchwała ws zmiany WPF na lata 2016 - 2025

Uchwała budżetowa

Zarządzenie 48 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016

Nagranie (bez kilku minut na początku, 39min 26s, plik mp3, 36,1MB)

 


 

 

Komisja Oświaty 11 maja 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
w dniu 11 maja 2016 r godz. 16:00

1.    Rozpatrzenie podań.
2.    Sprawy różne.

Materiały_1,   Materiały_2Materiały_3

Informacja od Wojewody (plik .jpg)

Nagranie_cz_2 (plik mp3, 18 min 38s, 17 MB)


 

XXVII Sesja Rady Miejskiej 16 marca 2015

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2016 roku.

Porządek obrad

1. Otwarcie.Stwierdzenie kworum
2. Powołanie Sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016 - 2025
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016
6. Sprawy bieżące, interpelacje radnych
7. Zakończenie obrad

Nagranie cz.1Nagranie cz.2Nagranie cz.3

Protokoły z 28 grudnia 2015 roku:

Oryginalny

Zatwierdzony


 

XXVI Sesja Rady Miejskiej 15 marca 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 15 marca 2016 roku.

Zaproszenie i porządek obrad.

Materiały:

Uchwała nr 105/2016

Uchwała nr 106/2016

Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 1b, Załącznik 2, Załącznik 2a, Załącznik 2b, Załącznik 3.

Nagranie cz.1,

5:14 Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu (szumi projektor - dyktafon był za blisko)

Nagranie cz.2,

00:00 Wystąpienie pana Ciepieniaka z Izby Rolniczej
12:00 Przyjęcie protokołów
14:00 Zarządzenia Burmistrza
16:30 Głosowanie nad rozwiązaniem Straży Miejskiej
20:00 Głosowanie nad WPF

Nagranie cz.3,

0:00:00 Zwolnienie ZGKiM z obowiązku wpłaty nadwyżki
0:09:40 Fundusz Sołecki
0:17:50 Program opieki nad zwierzętami
0:25:00 Uchwała ws porozumienia Belsk Duży - Mogielnica
0:37:50 Program Opieki nad Zabytkami
0:41:00 Sprzedaż nieruchomości
0:44:00 Sprawy bieżące
0:48:30 Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej
0:52:50 Sprawy mieszkańców
0:56:00 Straż Miejska
1:01:00 Obiekt sportowy Borowe
1:06:00 Prezentacja dot. obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe
1:15:00 finansowanie obiektu
1:16:00 cytat mieszkańca Borowego "oczywiście ta nasza inwestycja nie ingeruje w Państwa budżet. To nie jest tak, że my przyszliśmy do państwa i mówimy: Dobra, słuchajcie przerzućcie jakieś środki z budowy jakiejś drogi na ten obiekt - nie. My mówimy tak: my deklarujemy wkład własny, pan burmistrz zadeklarował, że zdobędzie środki. Potrzebna nam jest państwa uchwała do tego, żebyśmy my zaczęli działać".   
1:17:30 Wystąpienie pana W. Wilewskiego
1:22:15 Wystąpienie pana Starosty
1:24:20 Wystąpienie mieszkańca Borowego
1:25:20 Wystąpienie mieszkańca Dębnowoli - chodnik
1:27:40 Wystąpienie radnego Kieszka
1:28:40 Wystąpienie radnego Sawickiego
1:32:10 finansowanie ponownie przypomnienie deklaracji burmistrza, że zdobędzie środki.
1:33:40 Sołtys ze Stamirowic o placu zabaw
1:38:30 Wystąpienie radnego Kieszka - 600 czy 800 tysięcy
1:39:40 Wystąpienie Przewodniczącego Rady - sprawa bezpieczeństwa dzieci
1:41:10 Wystąpienie burmistrza - sprawy własności, umowa użyczenia, dokumentacja, przeniesienie pozwolenia na budowę. Szacunek kwoty wg. burmistrza ok. 600 tys. zł. Z LGD 300 tys. zł na gminę. Uchwała deklaratoryjna popierająca projekt mieszkańców wsi Borowe, którzy deklarują opracowanie dokumentacji a gmina Mogielnica sfinansuje realizację tego placu zabaw.
Odpowiedzialność moralna radnych, że wprowadzili was w realizację zadania, a potem burmistrz wskaże środki, pokaże źródło finansowania a pozostali powiedzą o, dziękuję, nie.
1:48:00 "Montaż finansowy, gdzie pojawią się środki - sorry. Przypiszę sobie ...... Nikt nie znajdzie nikt z was nie będzie w stanie zorientować się w sprawie. A myślę, że doświadczenie mam najlepsze na tej sali."  Odczytywanie propozycji inwestycji z tablicy.
1:53:00 chodnik w Dębnowoli
1:55:30 Wystąpienie radnego Kieszka
1:57:30 Wystąpienie Przewodniczącego Rady - sprawa kanalizacji za 22 mln
1:59:30 wystąpienie radnego Zawalicha - środki zerowe, z LGD na place zabaw. Burmistrz przedstawił schemat, skąd weźmie środki, pozyska. Nie będą to w całości środki nasze.

Nagranie cz.4,

Sprawy mieszkańców cd.
0:35 wystąpienie radnego Sawickiego - brak ustaleń Wojewody dot. strategii LGD
3:50 głosowanie dot. obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe


 

Komisja Budżetowa 10 marca 2016

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 10 marca 2016

1. Wprowadzenie środków i uzupełnienie w budżecie gminy na program "Rodzina 500+"

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.

4. Rozpatrzenie podań.

5. Sprawy różne m.in. początki chodnika Dębnowola i obiektu w Borowem.

Nagranie cz. 1 (1h 57min 56s, 107MB, DM650310.MP3)

Komisja Budżetowa z 10 marca 2016 roku - początki chodnika Dębnowola
Zaczyna się w 40 minucie 30 s nagrania cz. 1
Pada kwota 70 tys zł środków własnych.
57 minuta  - sprawa obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe
1 godz 40 min - deklaracja burmistrza - 500 tys to jest trochę mało
1h 43 min - wysokość finansowania wg. burmistrza transze z LGD itp. 33% trzeba dołożyć czyli 180 tys zł przy założeniu 600 tys.
1h 45 min - tłumaczą mi, dlaczego nie można zrobić Orlika. Zapomnieli o terenie na górce za szkołą.
1 h 52 min burmistrz mówi o ponownie o kwotach z LGD i braku akceptacji Wojewody strategii LGD
1 h 53 min burmistrz obiecuje, że jeśli nie z LGD, to znajdzie z innego projektu, przy środkach zewnętrznych 66%.

Nagranie cz. 3 (17min 07s, 15,6MB, DM650312.MP3)

Wystąpienie radnego Sawickiego

głosowanie dot. obiektu rekreacyjno-sportowego Borowe

Na stronie jablonka.info zamieszczono Spis przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w gminie Nowe Miasto.


 

Podsumowanie roku 2015 w Starostwie

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 19
SłabyŚwietny 

Zamieszczam Podsumowanie 2015 roku w Starostwie w Grójcu.

Poniżej zmniejszona wersja do odczytania bezpośredni ze strony:

 

Więcej…
 

Rozmowa ŻYCIA z Markiem Ścisłowskim

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

W miesięczniku "Życie Grójca" z 28 stycznia 2016 roku ukazał się artykuł

ROZMOWA ŻYCIA z Markiem Ścisłowskim
Skończyły się rządy prawa?

Artykuł zamieszczono na stronie internetowej

www.zyciegrojca.pl


 


Strona 4 z 20

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 305
Odsłon : 891610

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?