Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Natura 2000

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

W Księdze Gości na stronie internetowej Mogielnicy rozgorzała dyskusja na temat artykułu "Kontrowersje wokół powstania Natury 2000", który ukazał się na portalu www.lowiczanin.info.

Ponieważ mieszkańcy gminy i miasta Mogielnica zwracali się do członków Klubu SDM, czy wiedzą coś więcej na ten temat, dzięki życzliwości redakcji "Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej" otrzymaliśmy cały artykuł w wersji pdf (trzy kolejne strony), który ukazał się w wersji papierowej.

Strona 9, strona 10, strona 11.

Dziękujemy jeszcze raz Redakcji gazety "Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej" za udostępnienie artykułu.

Miłego czytania

 

DPS Tomczyce

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Projekt Uchwały RM w Mogielnicy w sprawie zakazu sprzedaży, podawania,
spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ...


Pod projektem Uchwały, którą podsuwa się radnym do przegłosowania brak:


•    podpisu urzędnika, który przygotował ten projekt,
•    opinii prawnika za zgodność z obowiązującym w Polsce prawem.


Jako podstawę prawną tej uchwały przytacza się dwie ustawy:
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity), oraz
Ustawę z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości ..., (tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r.)


Są to Ustawy, na podstawie których Rada Miejska może, ale nie musi uchwalić swoją Uchwałę.
Natomiast są inne akty prawne, które poddają w wątpliwość zgodność podsuwanego radnym projektu uchwały z obowiązującym w Polsce prawem.

Przedstawiamy najważniejszy:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Art. 31.
1.    Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2.    Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.    Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.


Art. 171.
1.    Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.
2.    Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
3.    Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

Ponieważ ograniczenia wolności osobistej dotkną WSZYSTKICH mieszkańców terenu, na którym próbuje się uchwałę RM wprowadzić, prosimy o opinię prawną projektu tej uchwały na piśmie.
Zaznaczamy, że prawnika dotychczas nie widzieliśmy ani razu. Nie widzieliśmy również żadnej opinii przez niego podpisanej.

Informujemy, że znamy kilka rażących przypadków będących dowodem na to, że przedkładane Wojewodzie Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy są czytane pobieżnie, przez co zatwierdzane są przez Wojewodę rażące błędy w uchwałach przegłosowywanych przez Radę Miejską w Mogielnicy.

Jeśli nawet ten niepewny co do zgodności z prawem projekt byłby przez radnych przegłosowany, prosimy burmistrza, by przedstawił Radzie środki, jakie podejmie, aby wykonać tę uchwałę. Może Straż Miejska? Oraz aby wskazał źródła finansowania.A może chodzi o coś zupełnie innego?


Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców
16 lutego 2011

Cieszy nas, że na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 16 lutego 2011 r. radni większością głosów byli przeciwni podjęciu uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie gminy i miasta Mogielnica.

2 - za

11 - przeciw

1 - wstrzymał się

(Jeden radny był nieobecny)

 

Pomóżmy dzieciom!

Email Drukuj PDF

Wzorem minionego roku zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach.
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako organizacja pożytku publicznego użycza mam swego konta w celu zebrania 1%. W deklaracji PIT piszemy więc:
STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.
KRS 0000160318

a w rubryce: cel szczegółów 1% - KOZIETUŁY

Więcej ...

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOZIETUŁY I OKOLIC

 

Jak się załatwia sprawy (ludzi) w Mogielnicy.

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

W dniu 28 stycznia 2011 roku pan K. zatrudniony na stanowisku konserwator - kierowca sprzętu przeciwpożarowego otrzymał wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, podpisane przez Burmistrza Mogielnicy, zawierające między innymi taką treść:

„Na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy, rozwiązuję zawartą z Panem umowę o pracę na stanowisku konserwator – kierowca sprzętu przeciwpożarowego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, który upłynie z dniem 30 kwietnia 2011 r.”
oraz
„Przyczyną wypowiedzenia jest wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica uregulowanie dotyczące funkcjonowania osób pełniących funkcje związane z ochroną przeciwpożarową w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, które odpowiada zapewnieniu gotowości bojowej OSP w Mogielnicy.”

Znalazło się również pouczenie o prawie wniesienia odwołania od wypowiedzenia w terminie 14 dni.

W tym samym dniu pan K. na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady zadał pytanie panu burmistrzowi, dlaczego go zwalnia. Burmistrz odpowiedział (cytat):

"Zredukowanie etatów bo tak to trzeba powiedzieć są zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydałem zarządzenie, w którym określiłem, ilu kierowców - konserwatorów mamy w Urzędzie Gminy, to do tej pory było nieokreślone i w zarządzeniu określiłem, że taki etat będzie jeden i stąd ponieważ były dwie osoby, które były na etacie kierowcy - konserwatora, jedną osobę zwolniłem".

Po burzliwej dyskusji, w której poruszano między innymi:

 • brak konkretnych zarzutów w stosunku do pana K,
 • długość stażu pracy obu kierowców straży,
 • kwestię oszczędności na redukcji jednego etatu,
 • sprawę zapewnienia gotowości bojowej OSP w Mogielnicy,
 • sprawę bezpieczeństwa naszej gminy - jest to jednostka priorytetowa w gminie, włączona w Krajowy System, musi mieć zapewnioną ciągłość funkcjonowania, według wymagań musi być zatrudnionych minimum dwóch kierowców ale w niektórych gminach jest jeden etatowy kierowca i dublerzy,
 • sprawę kierowców - dublerów, z których obaj pracują,


burmistrz stwierdził, że jednostka zachowa zdolność pożarniczą oraz podsumował dyskusję tymi słowami (cytat):

Więcej…
 

Wspólne posiedzenie Komisji 03-02-2011

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Wszystkich Komisji Rady, który powinien wisieć na pięć dni PRZED posiedzeniem na tablicy ogłoszeń.

3 lutego 2011 r. godz. 10:00

1. Informacje dodatkowe (uzupełniające) do sprawozdania z działalności UKS przy ZSO w Mogielnicy.

Radni otrzymali te informacje (to te, które były poszukiwane) niezgodnie ze Statutem Rady Miejskiej dopiero! na posiedzeniu. W związku z tym pomimo presji radnych spoza Klubu którzy chcieli zaprosić dziś Prezesa UKS i "załatwić" sprawę "od ręki", jedynie dzięki nieustępliwości Zastępcy Przewodniczącego Rady spotkanie z Prezesem UKS przełożono do czasu zapoznania się wszystkich radnych z materiałami.

Co dalej z tego wyniknie - poinformujemy Opinię Publiczną.

2. Sprawa Dyrektora DPS Tomczyce Pana Mirosława Kominka.

W związku z brakiem pisemnego poinformowania pana dyrektora DPS Tomczyce o negatywnej decyzji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zakazu wnoszenia alkoholu na teren DPS pan dyrektor zwrócił się do radnych z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Po burzliwej dyskusji, jednym głosem sprawa będzie znów rozpatrywana na sesji rady. Informujemy, że problem jest skomplikowany. Dodatkowego niesmacznego smaczku sprawie dodaje fakt zamieszczenia w prasie zniekształconej, zdeformowanej, tendencyjnej, jednostronnej tudzież wybiórczej informacji, na podstawie której czytelnicy mogli odnieść mylne wrażenie, że nasi samorządowcy popierają picie. Prawdopodobnie (po konsultacji ze wszystkimi członkami klubu) będziemy zmuszeni użyć ponownie naszych zdolności detektywistycznych, aby wykryć osobnika, który z niewiadomych jeszcze nam powodów naraził na szwank dobre imię Rady Miejskiej.

3. Analiza i dyskusja nad Regulaminem Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji.

Na razie zamieszczamy tabelę wynagrodzeń osobowych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MGOKSP.

Na stronie UGiM Mogielnica Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica dnia 14.02.2011 przedstawił do konsultacji społecznych projekt cennika stawek za wynajem urządzeń na Kompleksie sportowym. Cieszy nas, że znalazł się w nim zapis "nie dotyczy młodzieży szkolnej przebywającej na zajęciach zorganizowanych".

4. Sprawa zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki w Michałowicach.

Poniższe teksty dopisano 15 lutego 2011.

Radny Michalski, z powodu braku środków w budżecie na zakup dwóch wozów, zaproponował, aby OSP w Mogielnicy, (która samodzielnie wystarała się o zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 450 000zł a teraz zwraca się do gminy z prośbą o brakujące 120 000 zł) przekazała OSP w Michałowicach używany dotychczas wóz.

Ciekawi jedynie, że na niedawnym spotkaniu strażaków w Michałowicach burmistrz nie wspomniał o tym pomyśle ani słowa, natomiast swoją niemałą energię witalną marnował na kolejne ataki pod adresem Klubu Radnych SDM oraz radnej z Michałowic.

Przy okazji tych bezsensownych zarzutów, wspólnie z radną powiatową doszli do wniosku, że drogi za mostem w Tomczycach nie będzie z naszego powodu.To może również drogi w Kozietułach też my nie chcieliśmy? Niedowiarków odsyłamy do protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej oraz do zeskanowanych oryginałów na tej stronie.

Oj, ten temat po zebraniu materiałów i dowodów może być kolejnym znakomitym artykułem pod tytułem:

"Jak w Mogielnicy (góry) drogi przenoszono w budżecie".

 

5. Omówienie wyjazdu radnych do szkół na terenie gminy.

Żenada. Trzeba było się ruszyć do szkół przed zatwierdzaniem budżetu.

6. Sprawa wniosku naszego Klubu.

7. Sprawa umowy na odłów psów na terenie gminy i miasta Mogielnica.

Na podstawie oferty sprzed roku. Czy tak można?

8. Sprawy różne.

 

Rolnicy! idzie Wiosna! (Mogielnicka)

Email Drukuj PDF

Przypomniał nam się pomysł jednego z Radnych. Skrzętnie ten pomysł tu przedstawiamy. Dotychczas imprezy typu Dożynki, Wiosna Mogielnicka itp. sponsorowały firmy działające na terenie naszej gminy. Mamy nadzieję, że tylko te, które wygrywają przetargi ogłaszane przez UGiM w Mogielnicy. Wspomniany Radny wpadł na pomysł, aby zwrócić się o sponsoring do rolników. Wymienił nawet kwotę - 20 złotych polskich. A więc wszystkich rolników chcących sponsorować Wiosnę Mogielnicką odsyłamy do Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

 

Wspólne posiedzenie Komisji 28-01-2011

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

28 stycznia 2011 roku uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady. Porządek posiedzenia zawierał aż 13 punktów, m. in. sprawy organizacyjne Wiosny Mogielnickiej, wycena działek, podania od sołtysa wsi Ślepowola, wprowadzenie koniecznych zmian do uchwały budżetowej, sprawa p. Komorowskiego itp.

Rozpatrywaliśmy również:

 • sprawę konkursu na stanowisko referatu sportu, kultury i promocji, o której napiszemy, jak tylko uda nam się znaleźć regulamin komisji konkursowej,
 • sprawę utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji (tzw. Kompleks Sportowy). W punkcie tym burmistrz przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego tej jednostki, zakres jej działania, strukturę organizacyjną oraz jej zadania. Omówił pokrótce wykaz stanowisk pracy, planowane wydatki, dochody, koszty eksploatacyjne oraz zapotrzebowanie na sprzęt i wyposażenie. Zapoznał radnych z planowanym cennikiem za oferowane na kompleksie usługi. Radni po analizie przedstawionych materiałów będą dyskutować, wnosić poprawki lub zmiany w projekcie na kolejnym posiedzeniu, którego termin wstępnie ustalono na 3 lutego 2011. Regulamin ten, po poprawkach zamieścimy na naszej stronie.
 • sprawę przetargu na rozbiórkę budynku przy ul. Dziarnowskiej 29,
 • jeden z punktów - przedstawienie sprawozdania z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSO został przełożony na 3 lutego z prozaicznego powodu "zaginięcia" złożonego "na dziennik" sprawozdania.

Okazuje się, że sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO wpłynęło do sekretariatu UGiM. Uzyskaliśmy tam informację, że "Nigdy nic nie zginęło po przekazaniu "na dziennik". Wszystkie dokumenty trafiają do pracowników merytorycznych." I faktycznie sprawozdanie w dwóch kopiach  opuściło zgodnie z zasadami sekretariat.

Co prawda nikogo konkretnego dotychczas nie posądzaliśmy, ale pomimo tego przepraszamy Sekretariat UGiM - osoby tam pracujące rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i słusznie mogły poczuć się dotknięte.

Wiadomość z ostatniej chwili: Prezes UKS przy ZSO w Mogielnicy, pan Mariusz Wangryn jest w posiadaniu odpowiedzi na złożone (i wciąż poszukiwane) sprawozdanie, podpisanej przez Burmistrza Sławomira Chmielewskiego. Wciąż nie wiemy, co stało się dalej.

Zamieszczamy dwie odpowiedzi Pana Burmistrza: na pierwsze, przedstawione swego czasu Radzie Miejskiej sprawozdanie oraz na to "zaginione", uszczegółowione sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO w Mogielnicy. Zamieszczamy również uzupełnienie uszczegółowionego sprawozdania, przedstawione 28 stycznia 2011 roku na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady. Zachęcamy do zapoznania się z dokonaniami UKS przy ZSO w Mogielnicy.

Na terenie gminy Mogielnica działają również inne kluby sportowe podobnie "wspierane" przez UGiM jak UKS przy ZSO. Może uda nam się je skłonić, aby i one opisały swoją działalność?

Niedawno dotarła do nas informacja, gdzie należy szukać tego sprawozdania. Sprawdzimy i z przyjemnością poinformujemy opinię publiczną, kto jest winny i dlaczego ???

Zwycięstwo! Uprzejmie informujemy, że tak długo poszukiwane sprawozdanie UKS przy ZSO w Mogielnicy ZNALAZŁO SIĘ !!! Wiemy już u kogo, nie wiemy DLACZEGO !!!

Szczegóły wkrótce ;)

Poszukiwania sprawozdania UKS wreszcie zakończone, ale zdarzenie wyjaśniamy dalej  :-)

 • w sprawach różnych Klub złożył dwa wnioski. Jeden z nich dotyczący przesunięcia na późniejsze godziny rozpoczynania posiedzeń Komisji przepadł w głosowaniu, drugi dotyczący istotnej poprawki złożymy "przez dziennik" (żeby nie zaginął, jak naszych 12 pierwszych wniosków, na szczęście były odczytane na sesji, więc muszą znaleźć się w protokole :)
 • Radna Małgorzata Babska-Jakubczak przedstawiła ofertę na Zimowisko w Zakopanem.

 

Rada Powiatowa NSZZ "Solidarność" RI w Powiecie Grójeckim

organizuje wyjazd dzieci rolników na

Zimowisko w Zakopanem

Wiek uczestników: od 9 do 16 lat

Miejsce: Zakopane, pensjonat "Halina"

Termin: 13-22 lutego 2011 r.

Koszty: 280 zł plus koszt dojazdu na zimowisko.

Zimowisko przeznaczone jest dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS

Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje i zapisy pod numer telefonu:

Małgorzata Babska-Jakubczak: 796 900 241

lub 880 681 820

 

Po co ta grupa powstała?

Email Drukuj PDF

Wyjaśnienie
Nasz klub jako całość a ostatnio także poszczególni członkowie klubu zostali kilkakrotnie na forum publicznym zaatakowani przez burmistrza Mogielnicy, pana Sławomira Chmielewskiego. Wytacza przeciw klubowi i jego członkom różne bezpodstawne zarzuty.
W poniższym artykule zajmiemy się pierwszym pomówieniem. Burmistrz twierdzi, że dzielimy Radę Miasta poprzez utworzenie Klubu Radnych "Samorząd dla Mieszkańców".
Aby przypomnieć panu burmistrzowi jak było naprawdę oraz aby zapoznać mieszkańców Mogielnicy z faktami, na początek przytaczamy dokładny zapis wypowiedzi pana burmistrza, dotyczącej naszego Klubu, będący częścią jego wystąpienia na spotkaniu z kierownikiem SPZOZ, panem Woźniakiem 14 stycznia 2011 roku:
"Albo idzie się do Rady po to, żeby współpracować i budować gminę i rozwiązywać trudne problemy, albo mówi, że powstała grupa trzymająca władzę, no przecież pierwsza sesja, to jeden z radnych tu siedzących mówi: grupa trzymająca władzę i od razu utworzyli klub.
Nigdy nie dzieliłem żadnych radnych, nie było żadnych klubów, które ja zawiązywałem; już powstał klub. Zadaję sobie pytanie i Państwu zadaję pytanie, nie dokończę tej odpowiedzi: Po co ta grupa powstała? Czy budować drogi, mosty, wodociągi, wspierać SPZOZ? Czy ktoś zadał tu pytanie kierownikowi: panie kierowniku, pani doktor, panie doktorze: co zrobić, żeby wam pomóc zdobyć pieniądze na następny kontrakt, jaki sprzęt kupić, bo gmina może to kupić. Tego nie. Tylko ma zarzuty - trza go wsadzić. Po raz drugi do prokuratury piszę pismo, bo ja zadałem to pytanie prokuratorowi, jeszcze przed wyborami, jeszcze za poprzedniej kadencji. Odpowiedź była krótka. Panie burmistrzu, SPZOZ nie jest finansowany z budżetu gminy, to pana nie interesuje. I o czym my rozmawiamy. Poziom ludzi mówiących takie słowa i rozdających ulotki powinien dla mądrych ludzi siedzących na tej sali być odpowiedzią."

Po pierwsze:
Na dwa dni przed uroczystą pierwszą Sesją Rady pan Chmielewski, jeszcze nie zaprzysiężony na burmistrza zaprosił część jeszcze nie zaprzysiężonych radnych do Biura Rady na spotkanie. Kilku radnych na to spotkanie nie zaproszono.
Wobec powyższego twierdzenie pana Chmielewskiego, że (cytat) "Nigdy nie dzieliłem żadnych radnych, nie było żadnych klubów, które ja zawiązywałem" nie jest prawdą.
Po drugie:
Wykluczeni w powyższy sposób, jeszcze przed I sesją przez pana Chmielewskiego radni zawiązali 29 grudnia 2010 roku Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców".
Nadmieniamy, że nasz klub powstał zgodnie ze statutem Gminy i Miasta Mogielnica.
Jego podstawowym celem jest reprezentowanie zbiorowych interesów mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica, co zawarliśmy w §1 Regulaminu Klubu.
Jest Klubem otwartym, nie dzielącym, a jednoczącym radnych.
Jest to więc odpowiedź na pytanie: (cytat) "Po co ta grupa powstała?"
Po trzecie:
Co zrobił Przewodniczący Rady Miejskiej, aby zapobiec powstaniu a następnie działaniu nieformalnej, niezgodnej ze statutem Gminy i Miasta Mogielnica grupy radnych?
Po czwarte:
Dopóki prokuratura nie wyjaśni sytuacji w SPZOZ radni zrzeszeni w Klubie uważają, że należy powstrzymać się z kolejnymi dotacjami na rzecz SPZOZ.
Przypominamy, że gmina w latach 2007-2010 przeznaczyła dla SPZOZ w formie dotacji na konkretny cel (sprzęt medyczny, karetka, remonty itp.) 332 430 , ponadto w latach 2007-2009 łączny zysk SPZOZ wyniósł 409 000 . Sumy te podał na spotkaniu kierownik SPZOZ pan Dariusz Woźniak.
Jako komentarz słowa pana burmistrza, cytującego wypowiedź prokuratora: "Panie burmistrzu, SPZOZ nie jest finansowany z budżetu gminy, to pana nie interesuje."
oraz słowa burmistrza: "I o czym my rozmawiamy."
Po piąte:
Skomentowanie ostatniego zdania z wypowiedzi pana burmistrza, (cytat): "Poziom ludzi mówiących takie słowa i rozdających ulotki powinien dla mądrych ludzi siedzących na tej sali być odpowiedzią", obraźliwego nie tylko dla członków klubu, pozostawiamy mieszkańcom gminy i miasta Mogielnica.

Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców"

 

Poprawiony: niedziela, 27 lutego 2011 20:11
 

Rada Organizacji Pozarządowych Grójeckiego

Email Drukuj PDF

W najnowszej Okolicy, na str. 6 zamieszczono relację z Forum Organizacji Pozarządowych Grójeckiego, które odbyło się 12 stycznia w Grójcu, na którym wybrano Radę Organizacji Pozarządowych.

Forum jest otwarte dla wszystkich chętnych. Wolę współpracy wyraziło 39 organizacji, wśród nich 5 organizacji działających w Mogielnicy:

1. Stowarzyszenie MOGIELNICA XXI
2. Stowarzyszenie Przyszłość Naszych Dzieci
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic
4. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK
5. Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Mogielnicy

W skład trzynastoosobowej Rady wybranej w drodze głosowania weszła pani Urszula Kępka ze Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci” z Mogielnicy.

Gratulujemy!

 

Informacja o anonimie

Email Drukuj PDF

Dwóch radnych z naszego klubu w przeddzień spotkania z panem kierownikiem Woźniakiem otrzymało priorytetem pocztą anonimowe listy o takiej samej treści. 
Nagłówek brzmiał (cytat): "Zarzuty mieszkańców gminy Mogielnica do Kierownika SPZOZ-u Dariusza Woźniaka:" a poniżej sześć uszczegółowionych zarzutów.
Nie przedstawiliśmy zarzutów z tego anonimu na spotkaniu, ponieważ:

 • nie były złożone na piśmie w terminie do 15 grudnia 2010,
 • zawierały podobne treści, które już zostały zawarte w pytaniach zgłoszonych do radnych przez wyborców i zebrane przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych w postaci listy 21 pytań,
 • Nadmieniamy, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku jako jedyna taki zestaw pytań przygotowała i wręczyła Przewodniczącemu Rady,
 • zawierały nazwiska lekarzy - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych,
 • ponadto był to bądź co bądź anonim, my anonimów nie popieramy, ale każda informacja docierająca do nas jest bezcenna,
 • powyższą informację zamieszczamy w celu poinformowania o takim fakcie opinię publiczną,
 • oraz że żaden sygnał od mieszkańców nie jest przez nas lekceważony.
 

Spotkanie z p. Woźniakiem

Email Drukuj PDF

Na sesji Rady w dniu 11 stycznia 2011 roku radni zostali poinformowani, że w piątek, 14 stycznia o godzinie 13:00 odbędzie się w Biurze Rady spotkanie, na którym pan Woźniak będzie odpowiadał na pytania dostarczone na piśmie w grudniu 2010 roku. Ponieważ spotkanie jest otwarte wszyscy zainteresowani mogą wziąć w nim udział.

 


Strona 19 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 300
Odsłon : 708668

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?