Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

działający w Radzie Miejskiej w Mogielnicy w kadencji 2010 - 2014

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Klub Radnych "Samorząd dla Mieszkańców" 2010 - 2014

Relacja z XXVII tym razem Nadzwyczajnej Sesji RM 11 maja 2012

Email Drukuj PDF

W dniu 10 maja 2012 roku zostaliśmy telefonicznie poinformowani o zwołaniu na dzień 11 maja (21 maja - pomyłka) 2012 roku (chyba już) XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy na godz. 15:00

Poruszane będą takie sprawy.

uzupełnienie środków:

na kolektory do podgrzewania wody w basenach

na przebudowę świetlicy wiejskiej w Borowem

Otrzymane materiały na sesję.

Środki uzupełniono. Podczas dyskusji wypłynęła sprawa zmniejszenia środków na przebudowę wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna. Zarezerwowane środki w wysokości 420 000 zł zmniejszono o 42 650 zł, które zostaną przeznaczone na kolektory i świetlicę. Na pytanie radnego Sawickiego, czy to, co pozostanie wystarczy na wodociąg radny Michalski odpowiedział, że kosztorys na wykonanie tej inwestycji wyniesie około 340 000 zł więc mamy zapas. Czyli pół roku temu, gdy tworzono budżet "pomylono się" o 80 000 zł czyli o prawie 20%. Czy już wiecie, skąd się bierze tzw "Nadwyżka budżetowa"?

Radna Małgorzata Babska-Jakubczak w związku z przebudową wodociągu poruszyła inny drażliwy temat. Posłuchajcie jej zapytania oraz jaką uzyskała odpowiedź.

W sprawach różnych radny Andrzej Dąbrowski zgłosił problem drogi na Dziuninie. Poniżej co ciekawsze wypowiedzi radnych z Koalicji.

*****************

Radny Andrzej Dąbrowski: Ja bym proponował, żeby Komisja Budżetowa przejechała się przez drogę na Dziuninie. Tam jest nieprzejezdna droga.
Radny Wiesław Wilewski: Tam jest powiatowa droga!
Radny Wrzosek: Ale mieszkańcy NASI.
Radny Andrzej Dąbrowski: Mieszkańcy Główczyna i Dziunina płacą podatki do Mogielnicy, nie do powiatu. Gmina niech to zrobi, dołoży. Tam nie idzie przejechać. Najgorsza chyba droga w całej gminie Mogielnica. Nawet drogi tłuczniowe są lepsze. Niech przejedzie się Komisja, zobaczy.
Radny Michalski: Jeżeli Komisja wyjedzie na objazd dróg gminnych, obejrzy tę drogę. Ja ją osobiście znam, często nią przejeżdżam. Stan jej nie jest tak tragiczny jak drogi w Kozietułach. Ostatnio na Komisji Oświaty rozmawialiśmy z panią radną powiatową panią Fetraś. Zarząd Powiatowy Dróg wie o tych drogach, są zaplanowane remonty, trzeba niestety czekać. Gdyby to od nas zależało to doskonale państwo wiecie, że te drogi byłyby poprawione, jeżeli nie wykonane nowe, to byłyby poprawione i mieszkańcom by się dużo lepiej jeździło.
Radny Andrzej Dąbrowski: Ludzi to nie interesuje. Płacą tu podatki i chcą drogi.
Radny Wiesław Wilewski: I dobrze. Zgłoszona jest droga. I teraz należałoby idąc za problemem zgłosić rozwiązanie. Jakie masz rozwiązanie?
Radny Andrzej Dąbrowski: Nawieźć w te doły tłucznia, wyrównać to. Takie jest moje rozwiązanie. Bo tak remontowano drogę na Łęczeszycach i wytrzymuje.
Burmistrz: Co należy do gminy, to do gminy, co należy do powiatu to do powiatu. Ja panu Dąbrowskiemu na poprzedni postulat już kiedyś odpowiedziałem pismem, była radna powiatowa, wszyscy wysłuchali i było wszystko OK. Jeżeli mieszkańcy uważają, że jest źle z tą drogą proszę napisać do powiatu, bo właściwym do remontu tej drogi jest powiat. A to, czy położy na to tłuczeń, czy zrobi w takim czy innym czasie remont to pytanie jest do powiatu. Jeżeli państwo złożycie do mnie pismo, to zgodnie z właściwościami prześlę do właściciela drogi. Właścicielem drogi jest powiat panie Dąbrowski i jeżeli gmina wywiezie tam tłuczeń gruby, cienki czy cokolwiek i w wyniku tego zdarzenia zostanie rozbita szyba to ja odpowiadam nie mówiąc o tym, że na drogach powiatowych nie ma podstawy, bo nie ma porozumienia żeby nawet wysypać tam tłuczeń.
Przewodniczący Jarosław Zawalich: Jeżeli jesteś radnym, proszę bardzo zebrać sobie podpisy, przejść się po domach, jechać do starosty.
Radny Andrzej Dąbrowski: Ale przy tej drodze są mieszkańcy gminy Mogielnica. Chyba gmina ma się interesować mieszkańcami. Rozmawiam z ludźmi i mi mówią: dlaczego ma być droga robiona na Miechowicach, gdzie jest trzy dziury a droga w Kozietułach i na Dziuninie jest w katastrofalnym stanie?

*******************

Po odpowiedzi radnego Michalskiego (z Koalicji) nasuwa się pytanie: To kto rządzi w tej gminie? OPOZYCJA?

Po odpowiedziach burmistrza, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nasuwa się inne pytanie: za co my im płacimy?

Cała dyskusja na temat drogi łącznie z deklaracją radnego Grzegorza Michalskiego do wysłuchania tu.

Radny Andrzej Dąbrowski w dniu 17 maja 2012 roku złożył pismo w sprawie remontu drogi skierowane do burmistrza, podpisane przez 7 radnych i poparte prawie setką podpisów mieszkańców mieszkających przy tej drodze i z niej korzystających. Są pieniądze na sprawy sądowe, zrywanie chodnika i układanie kostki, ogrodzenia ze stali "kwasówki", oświetlanie żab, podgrzewanie wody w basenie, piłkę plażową itd. itp. a na podstawowe zadanie gminy - drogi - nie ma?


 

Zaproszenie na XXVI Sesję RM 7 maja 2012

Email Drukuj PDF

Na dzień 7 maja 2012 roku (poniedziałek) na godz 10:00 zwołano XXVI Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Porządek obrad i projekty uchwał.

Statut Związku Międzygminnego "Natura".

Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy i Miasta  Mogielnica.

Plan Odnowy Miejscowości Wólka Gostomska na lata 2012-2019.

 


 

Komisja Oświaty 26 kwietnia 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 12
SłabyŚwietny 

Dysponujemy roboczą wersją zaproszenia na posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Informujemy mieszkańców, że ostatnie posiedzenie KOiSS odbyło się 25 stycznia 2012 roku. Trzy miesiące temu.

KOiSS 26-04-2012

Dodatkowo ma być omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy. I to są jedyne materiały, które do nas dotarły.

Poniżej porządek posiedzenia otrzymany w poniedziałek, 23 kwietnia 2012 roku. Dysponujemy również plikami Excela

Budżet powiatu -oswiata 2011.xlsx oraz Budżet powiatu 2012-oświata.xlsx. Może na Komisji dowiemy się, po co nam to.

Porządek KOiSS

Zapraszamy. Termin chyba już nie ulegnie zmianie. Ani porządek. Ale głowy za to nie damy.

 


 

Święta minęły, życzenia pozostały

Email Drukuj PDF

Ponieważ zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy, życzymy Wam wszystkim oraz także sobie zrealizowania za pieniądze z NASZYCH PODATKÓW niżej wymienionych zadań (kolejność jest nieprzypadkowa):

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców

 


 

Posiedzenie KGBiR 12 kwietnia 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

12 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z Dyrektorem Firmy Veolia w sprawie opinii dotyczącej ustalenia cen na gminnym składowisku odpadów i ich odbioru od mieszkańców Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Dyskusja na temat dalszego zagospodarowania składowiska odpadów w Wężowcu.
3. Program rządowy "Cyfryzacja szkół" - informacja.
4. Informacja na temat ostatecznej wysokości subwencji dla Gminy Mogielnica w 2012 roku.
5. Wprowadzenie do realizacji zadania z PROW modernizacja świetlicy w budynku OSP w Wólce Gostomskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
6. Rozpatrzenie podań.
7. Sprawy różne.

------------------------

Ad. 3 Linki:

do strony Cyfrowa szkoła,

do artykułu zamieszczonego na stronie dziennik.pl

Ad. 4

Roczna kwota subwencji ogólnej - załącznik do pisma Ministra Finansów.

Ad. 5

Plan odnowy miejscowości Wólka Gostomska na lata 2012 - 2019.

Ad. 6

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - budynek w Kozietułach Nowych.

 

cdn.


 

Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

Zapraszamy wszystkich na XXV Sesję Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 23 marca 2012 roku na ciąg dalszy przepychania uchwał podsuwanych przez Burmistrza i grzecznie zatwierdzanych przez tzw "Koalicję". Porządek obrad i materiały.

Tym razem już przed posiedzeniem Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa radni otrzymali projekty uchwał (np dotyczącej NIEWYRAŻENIA zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego oraz kilku innych) sformułowanych w sposób narzucający radnym, jak mają głosować. Nie wierzycie? Porównajcie z materiałami na Komisję Budżetową. Wszak burmistrz wyraził się w Sejmie, że radni nie są kompetentni. Więc im myśleć nie wolno. Od myślenia jest ON. Radni są potrzebni jedynie do zalegalizowania JEGO pomysłów i tym samym wzięcia na siebie odpowiedzialności za TE pomysły. Żeby potem mógł powiedzieć: to nie JA, to Rada tak zadecydowała. JA tylko wykonuję uchwały Rady.

Protokół z XXV Sesji RM

 


 

Ciekawy link

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 

Transmisja z Sejmu:   Przeniesiono do archiwum, więc podajemy ten link.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 marca 2012 roku.

Proponujemy wysłuchać kilku pierwszych wystąpień samorządowców a następnie wystąpienia burmistrza Mogielnicy (początek: godz. 14:50:20)

Oceńcie sami, czy przypadkiem ten pan nie obraził publicznie całej Rady Miejskiej w Mogielnicy?

Poniżej dla chętnych krótki poradnik - jak zaistnieć w Sejmie - tzw. moje 5 minut.

Zestaw informacji dla osób chcących wziąć udział w wysłuchaniu publicznym.

Lista zgłoszeń.

Zgłoszenie na wysłuchanie publiczne naszego(?) burmistrza.


 

Pora obudzić mieszkańców

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Ciekawa rozmowa z prof. Michałem Kuleszą, współautorem projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego zamieszczona na stronie www.wspolnota.org.pl

Oraz kolejny ciekawy link:  referendum w Warce.

Referendum w Sannikach.

Następny link Komisarz Wyborczy wyjaśnia.

I link do artykułu Najważniejsze, że system działa zamieszczony na stronie internetowej gazety www.nadwisla.pl

U sąsiadów można inaczej, gdy u nas buduje się rurę ...


 

Relacja z XXIV Sesji Rady Miejskiej 21 luty 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 21 lutego 2012 roku o godz. 10:00.

Dostarczone materiały.

Ad. 5

W dniu 7 listopada 2011 roku została podpisana umowa dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, kwota dotacji 144450 złotych. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W tej chwili w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich są realizowane trzy zadania:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe, 16 lutego odbył się przetarg, wybrana została najtańsza oferta za kwotę 242493 złote. Zadanie to jest finansowane ze środków unijnych w proporcji 75% środki unijne, 25% środki gminy.

Budowa placów zabaw w Brzostowcu i w Stamirowicach.

Strażacy z OSP Wólka Gostomska zgłosili propozycję modernizacji świetlicy. Strażacy zadeklarowali wkład własny w opracowanie dokumentacji.

Burmistrz poinformował radnych o wydanych przez siebie zarządzeniach. Skomentował również swoje zarządzenia 6 i 7 (do wglądu tu), dotyczące ostatnich zmian na stanowiskach w UGiM. Rozgorzała dyskusja. Zamieszczamy nagranie 6 min 29 sek, (5,9 MB). Czym bliżej końca, tym ciekawiej (a może straszniej?).

Ad. 6

Po odczytaniu przez Przewodniczącego RM uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej radny Sawicki odczytał dwa oświadczenia:

Oświadczenie podpisane przez trzech członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,

Oświadczenie Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców. Radny Sawicki zwrócił uwagę wszystkich na fakt wydawania kolejnych funduszy na Straż Miejską oraz na budowę kolektora ściekowego Kozietuły - Mogielnica. Przypomniał burmistrzowi jego słowa, że kolektor miał kosztować gminę ZERO ZŁOTYCH.

No i głosowanie było takie:

Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? - 7 osób (bo akurat radny Michalski sobie wyszedł, a radna Frasońska przebywa gdzieś na urlopie zdrowotnym)

Kto jest przeciw? - 0

Kto się wstrzymał? - 0

I po tym głosowaniu bezcenne stwierdzenie Przewodniczącego: I ja w tym momencie muszę powiedzieć, że nie mam kworum na sali. Mam siedem osób, a przynajmniej muszę mieć osiem, żeby przegłosować uchwałę. Pięć minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący ponowił głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? - 8 osób (ponieważ radny Michalski już przyszedł, a radna Frasońska wciąż przebywa gdzieś na urlopie zdrowotnym)

Kto jest przeciw? - 0

Kto się wstrzymał? - 0

Ad. 7

Następnie odczytano uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i przegłosowano takim samym stosunkiem głosów.

Wyniki głosowania oznaczają, że  radni burmistrza "przepchnęli" kolejną uchwałę drenującą nasz budżet.

Z pozostałymi punktami posiedzenia można zapoznać się czytając pierwszą wersję protokołu z posiedzenia, którą otrzymaliśmy z Biura Rady.

Próżno w niej szukać niewygodnych dla "Koalicji" wypowiedzi. Na szczęście - o czym koalicja dobrze wie wszystko jest nagrywane i to co najmniej przez dwie osoby. Przyjdzie czas na porównanie nagrań z protokołami :)


 

Prośba Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej

Email Drukuj PDF

Zamieszczamy prośbę Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej o przekazywanie na cele statutowe Towarzystwa 1% z odpisu od podatku.

1_procent.jpg

 

Rada Społeczna SPZOZ 1 lutego 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

16 stycznia 2012 zostały rozesłane do członków Rady Społecznej zaproszenia na posiedzenie w dniu 1 lutego 2012 r.

Porządek posiedzenia.
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej z 15 grudnia 2011 r.
2. Analiza sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.
3. Informacja Kierownika SPZOZ o stanie należności i zobowiązań za III kwartał 2011 r.
4. Zapoznanie Rady Społecznej z projektem budżetu na 2012 r.
5. Protokoły z kontroli w 2011 r i ewentualne zalecenia.
6. Informacja o zmianach w zatrudnieniu w SPZOZ w 2011 r.
7. Sprawy różne.

Więcej…
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 7 luty 2012

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej oraz co się wiąże z pkt. 4 porządku - Zarządzenie nr 6 burmistrza.

Zamieszczamy część materiałów, które będą na tym posiedzeniu omawiane.

Do poczytania protokół. Prosimy zwrócić uwagę, jak odważnie radny Wilewski atakował nieobecną radną Michalak na tym posiedzeniu. Nie wspomniał tylko o tym, że nikt radnej Michalak czemuś nie zaprosił na komisję.

A już  tekst radnego Wilewskiego o "powstaniu Straży Miejskiej która utrzyma się sama" należy koniecznie zapamiętać, żeby było się z czego pośmiać, gdy nie będzie nam do śmiechu podczas utrzymywania Straży Miejskiej z naszych podatków i mandatów.


 


Strona 15 z 19

Szukaj

Czytających

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 299
Odsłon : 564482

Sesje dla wszystkich

Czy sesje Rady Miejskiej powinny być dostępne dla wszystkich po południu?
 

Co to było?

W czym uczestniczyli Radni w dniu 28-10-2011 ?